فروشگاه باطری باقری

دلکور، سین، شارک، بسفید، اطلس و رویال

جدول زیر فهرست قیمت باتری دلکور، باتری سین، باتری شارک و باتری رویال در آمپرهای مختلف می باشد. لازم به ذکر است نرخ این باتری ها با دریافت باتری کهنه و فرسوده تعیین شده است.

قیمت باطری دلکور، سین، شارک و رویال

آمپر

قیمت باتری (برحسب تومان)

۳۴ 1550000
۴۵ 1600000
۵۵ 1800000
۶۰ 1900000
۶۶ 2050000
۷۰ 2300000
۷۴ 2350000
۸۸ 2850000
۹۰ 3000000
۱۰۰ 3100000
۱۲ 4200000
۱۵۰ 4500000
۲۰۰ 5700000

                                        

 

                                           لیست صبا واریان (کلسیمی)

 

 

                 55       1350000

                 60       1450000

                 66       1600000

                 74       1800000

 

 

 لیست صبا ارمو (اسیدی)

 

 

 

55         1250000

60         1350000

66         1450000

70         1500000

88         1900000

90         2000000

100       2100000

120       2400000

150       2900000

200       3750000